logo Tamex spol. s r.o.
logo VDO, A brand from the Continental corporation
 
Prevádzka:
Stará Vajnorská 3
831 04 Bratislava


tel.: +421 (2) 44 45 49 20-22
fax: +421 (2) 44 45 49 35
e-mail:
Mapa (GPS: 17.1639 / 48.1858)
 
Partnerská zóna
Login:

Heslo:

 
Facebook Tamex

Obchodno-záručné podmienky

vytvorené: 24. Apr 2009 10:52 , posledná zmena:29. Jun 2015 15:20
Skupiny: hlavné menu

Všeobecné obchodno - záručné podmienky spoločnosti TAMEX, spol. s r.o.

§ 1

Všeobecné obchodné podmienky

 1. Všeobecné obchodné podmienky spoločnosti TAMEX sa týkajú ním dodávaného tovaru a služieb objednávateľom, ktorými sú podnikatelia. V prípadoch, ktoré nie sú bližšie špecifikované v týchto všeobecných obchodno-záručných podmienkach, sa spoločnosť TAMEX riadi podľa všeobecne platného Obchodného zákonníka SR.
 2. Pokiaľ ide o fyzické osoby – občanov, tak sa spoločnosť TAMEX riadi podľa všeobecne platného Občianskeho zákonníka SR.

§ 2

Dodacie podmienky

 1. Spoločnosť TAMEX dodáva tovar na základe objednávok, ktoré sú doručené osobne, faxom, alebo elektronicky. Objednaný tovar musí byť v objednávke jasne definovaný. Objednávka musí byť opečiatkovaná a podpísaná oprávnenou osobou objednávateľa, pokiaľ nebola vygenerovaná cez internetový obchod spoločnosti TAMEX. Objednávka môže obsahovať viacej tovaru požadovaného objednávateľom. Po dohode strán je možné dodať tovar aj na základe ústnej objednávky, pokiaľ ho odberateľ hradí v hotovosti, alebo platobnou kartou.
 2. Spoločnosť TAMEX poskytuje služby, okrem internetových, na základe objednávok, ktoré sú doručené osobne, faxom, alebo elektronicky. Objednaná služba musí byť v objednávke jasne definovaná. Objednávka musí byť opečiatkovaná a podpísaná oprávnenou osobou objednávateľa. Objednávka môže obsahovať viacej služieb požadovaných objednávateľom. Po dohode strán je možné dodať tovar aj na základe ústnej objednávky, pokiaľ ho odberateľ hradí v hotovosti, alebo platobnou kartou.
 3. Internetové služby poskytované, alebo sprostredkované spoločnosťou TAMEX, ktoré súvisia so spracovaním, archiváciou a vyhodnocovaním dát, spoločnosť TAMEX poskytuje iba na základe osobitnej zmluvy podpísanej s objednávateľom.
 4. Miestom poskytnutia služby je sídlo prevádzky spoločnosti TAMEX. Po dohode s objednávateľom, miestom poskytnutia služby môže byť aj iné, objednávateľom presne špecifikované miesto. V tomto prípade si spoločnosť TAMEX vyhradzuje právo na úhradu dopravných a ubytovacích nákladov a na úhradu nákladov vo výške 12 EUR v prípade prestojov pracovníkov nad 1 hodinu.
 5. Štandardným miestom dodania tovaru je sídlo prevádzky spoločnosti TAMEX. Po dohode s objednávateľom, miestom dodania tovaru môže byť aj iné, objednávateľom presne špecifikované miesto, kde sa tovar dodáva kuriérskou službou, alebo poštou.
 6. Kuriérskou službou sa tovar dodáva výhradne na náklady objednávajúceho pokiaľ je jeho hodnota vyššia ako 100 EUR vrátane DPH 19% a jeho hmotnosť je do 20 kg. Nevzťahuje sa to na oprávnené reklamácie.
 7. Poštou sa tovar dodáva výhradne na náklady objednávajúceho pokiaľ je jeho hodnota nižšia ako 100 EUR vrátane DPH 19% a jeho hmotnosť je do 5 kg. Nevzťahuje sa to na oprávnené reklamácie.
 8. V prípade dodávky tovaru kuriérskou službou na dobierku si spoločnosť TAMEX vyhradzuje právo účtovania 1% z dobierkovej sumy, minimálne však 1,66 Eur bez DPH a prepravné podľa platného cenníka spoločnosti UPS, viď. príloha č.1.
 9. V prípade dodávky tovaru kuriérskou službou na predfaktúru, náklady spojené s dodávkou tovaru znáša objednávateľ podľa platného cenníka spoločnosti UPS, viď. príloha č.1.
 10. V prípade dodávky tovaru poštou si spoločnosť TAMEX vyhradzuje právo účtovania paušálneho poplatku vo výške 14,50 EUR bez DPH 19% (balné, manipulačné, zásielka 2. triedou, poistenie, prípadne dobierka).
 11. Spoločnosť TAMEX sa zaväzuje dodať tovar najneskôr do 30 dní odo dňa jeho objednania.
 12. Dňom dodania tovaru je jeho prevzatie kuriérom, alebo poštou.
 13. Spoločnosť TAMEX zostáva vlastníkom tovaru až do jeho uhradenia objednávateľom.
 14. Tovar prevzatý objednávateľom nemôže byť spoločnosti TAMEX vrátený okrem prípadov, kedy sa na tovar vzťahujú záručné podmienky. V týchto prípadoch sa tovar buď opraví, alebo vymení.
 15. Pokiaľ po dohode s objednávateľom bude tovar vrátený spoločnosti TAMEX do 30 dní, tak musí byť nepoškodený a v originál balení. V prípade jeho poškodenia, náklady s opravou znáša objednávateľ. Ku vráteniu tovaru počas 30 dní môže dôjsť iba v prípadoch, pokiaľ nespĺňa funkcie deklarované spoločnosťou TAMEX. Pokiaľ bol tovar za úplatu inštalovaný spoločnosťou TAMEX, tak tieto náklady sa objednávateľovi nevracajú okrem prípadov, keď bol tovar nefunkčný. Náklady spojené s vrátením tovaru znáša objednávateľ.
 16. Nebezpečie škody na tovar prechádza na objednávateľa po jeho písomnom prevzatí, pričom tento prechod nemá vplyv na povinnosť objednávateľa uhradiť jeho kúpnu cenu vrátane DPH 19%.
 17. Nebezpečie škody na službu prechádza na objednávateľa po jej písomnom prevzatí, pričom tento prechod nemá vplyv na povinnosť objednávateľa uhradiť jej cenu vrátane DPH 19%.

§ 3

Platobné podmienky

 1. Spoločnosť TAMEX dodáva tovar na základe platby v hotovosti (aj platobnou kartou), na základe zálohovej platby bankovým prevodom (predfaktúra), alebo na dobierku.
 2. Spoločnosť TAMEX dodáva tovar na faktúru iba na základe kúpnej zmluvy podpísanej s odberateľom, pokiaľ cena tovaru je vyššia ako 2.000 EUR. Spoločnosť TAMEX si vyhradzuje právo podpisu kúpnej zmluvy.
 3. Spoločnosť TAMEX poskytuje služby na základe platby v hotovosti (aj platobnou kartou).
 4. Spoločnosť TAMEX poskytuje služby na faktúru iba na základe zmluvy o dielo podpísanej s odberateľom, pokiaľ cena služby je vyššia ako 1.000 EUR. Spoločnosť TAMEX si vyhradzuje právo podpisu zmluvy o dielo.
 5. Súčasťou dodávky tovaru je daňový doklad z registračnej pokladne, faktúra, dodací alebo zákazkový list (zákazkový list iba v prípadoch, pokiaľ ide aj o službu). Pokiaľ ide o tovar, tak súčasťou dodávky je aj návod k použitiu. Faktúra, dodací alebo zákazkový list je dokladom ku reklamácii.
 6. Súčasťou poskytnutia služby je daňový doklad z registračnej pokladne, faktúra, alebo zákazkový list. Faktúra alebo zákazkový list je dokladom ku reklamácii.
 7. V prípade dodania tovaru, alebo poskytnutia služby na faktúru si spoločnosť TAMEX vyhradzuje právo jej úhrady do 14 dní, pokiaľ sa s objednávateľom písomne nedohodnú na inom platobnom termíne.
 8. Pokiaľ zo strany spoločnosti TAMEX je tovar dodaný a odberateľom písomne prevzatý a pokiaľ odberateľ neuhradí tovar dodaný na faktúru v dohodnutom termíne, tak spoločnosť TAMEX si vyhradzuje právo vyúčtovať odberateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05% z dlžnej sumy za každý deň omeškania platby.
 9. Pokiaľ zo strany spoločnosti TAMEX je služba poskytnutá a odberateľom písomne prevzatá a pokiaľ odberateľ neuhradí poskytnutú službu na faktúru v dohodnutom termíne, tak spoločnosť TAMEX si vyhradzuje právo vyúčtovať odberateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05% z dlžnej sumy za každý deň omeškania platby.

§ 4

Cena tovaru a služieb

 1. Cena tovaru a služieb, spoločnosťou TAMEX dodávaných a poskytovaných je v mene EUR.
 2. Cena tovaru a služieb, spoločnosťou TAMEX dodávaných a poskytovaných je daná aktuálnym cenníkom spoločnosti TAMEX.
 3. Spoločnosť TAMEX si vyhradzuje právo na zmenu cien tovaru a poskytovaných služieb, ktoré neboli s objednávateľom vopred písomne dohodnuté.
 4. Spoločnosť TAMEX si vyhradzuje právo na zmenu cien tovaru vopred písomne dohodnutých s objednávateľom, pokiaľ došlo ku zmene špecifikácie, alebo prevádzkových vlastností dodávaného tovaru.
 5. Spoločnosť TAMEX si vyhradzuje právo na zmenu cien poskytovaných služieb vopred písomne dohodnutých s objednávateľom, pokiaľ došlo ku zmene rozsahu a špecifikácie poskytovanej služby.
 6. Spoločnosť TAMEX si vyhradzuje právo na zmenu cien vedených v jej internetovom obchode, ktoré nezodpovedajú aktuálnym cenníkovým cenám vedených v spoločnosti TAMEX.

§ 5

Záručné podmienky

 1. Záruka na tovar a poskytnutú službu začína plynúť dňom jeho písomného prevzatia.
 2. Záručná doba pri motorových vozidlách z prvovýroby začína plynúť dňom ich prvého prihlásenia na DI (dňom pridelenia prvého EČV).
 3. Záručná doba pri mechanizačných prostriedkoch z prvovýroby začína plynúť dňom ich písomného prevzatia prvým užívateľom.
 4. Záruka sa vzťahuje na tovar a službu v prípadoch, pokiaľ sa u tovaru počas prevádzky, za prevádzkových podmienok podľa príslušných technických podmienok vyskytnú materiálové, programové, konštrukčné alebo technické poruchy, ktoré neodporujú jeho technickým podmienkam. Záruka sa vzťahuje na uvedené poruchy len v čase záručnej doby vymedzenej podmienkami pre konkrétny tovar.
 5. Záruka sa nevzťahuje na tie hardwarové, softwarové, analytické, materiálové, konštrukčné, alebo technické poruchy, ktoré boli spôsobené úmyselne, násilným poškodením, neodbornou inštaláciou, údržbou a manipuláciou, vysokým napätím, elektrickým oblúkom, nedodržaním pokynov na obsluhu, nedodržaním prevádzkových podmienok podľa príslušných technických podmienok, alebo vyššou mocou (požiar, živelné pohromy, havária).
 6. Záruka sa nevzťahuje na nie originál použité, alebo objednávateľom dodané súčiastky, materiál, alebo diely. V prípade, že sa pri záručnej oprave zistí ich použitie, tak sa záruka neuznáva na celý tovar.
 7. Záruka sa nevzťahuje na tovar, originál súčiastky, materiál, alebo diely po záruke dodané objednávateľom, ktoré spoločnosť TAMEX použila pri oprave alebo montáži. V týchto prípadoch objednávateľ nemá nárok na zľavy poskytované spoločnosťou TAMEX v rámci overenia tachografov.
 8. Záruka sa neuznáva, pokiaľ bol zistený zásah do tovaru, alebo jeho systému nepovolenou osobou alebo organizáciu, pokiaľ sú poškodené zabezpečovacie značky (plomby), pokiaľ bol tovar na vozidlo montovaný, alebo demontovaný neoprávnenou osobou.
 9. V prípade záznamových zariadení sa záruka neuznáva, pokiaľ porucha bola spôsobená používaním nie originál náplne do tachografu.
 10. Na periodické prehliadky záznamových zariadení sa záruka nevzťahuje, pokiaľ došlo ku poškodeniu záznamového zariadenia (tachografu), pokiaľ je poškodená zabezpečovacia značka (plomba) a pokiaľ je evidentné, že došlo ku zásahu neoprávnenou osobou.
 11. Záručnými, mimozáručnými a pozáručnými opravami sa odstraňujú chyby tovaru, následky ich poškodenia, alebo účinky ich opotrebenia.
 12. Mimozáručná oprava je taká oprava, na ktorú sa počas záruky nevzťahujú záručné podmienky.
 13. Pozáručná oprava je taká oprava, ktorá sa vykonáva po uplynutí záručnej doby.
 14. Výrobca, predajca a poskytovateľ služby nezodpovedajú za škody, ktoré môžu vzniknúť objednávateľovi pri užívaní tovaru okrem škôd na samotnom tovare, na ktoré sa vzťahujú záručné podmienky.
 15. Každá reklamácia na tovar, montáž alebo overenie ako službu musí byť podložená dokladom o jeho nadobudnutí alebo vykonaní, ktorým môže byť faktúra, dodací list, zákazkový list alebo záručný list, v ktorých musí byť jasne uvedený druh tovaru a jeho výrobné číslo (len pokiaľ sa na tovare uvádza).
 16. Každá reklamácia na opravu ako službu musí byť podložená dokladom, ktorým môže byť faktúra, dodací list, zákazkový list, alebo záručný list, v ktorých musí byť jasne uvedená súčiastka alebo materiál, ako aj typ a výrobné číslo tovaru (len pokiaľ sa na tovare uvádza).
 17. Každá reklamácia na výmenný tovar (oprava formou výmeny poškodeného tovaru za nepoškodený) musí byť podložená dokladom, ktorým môže byť faktúra, dodací list, zákazkový list, alebo záručný list, v ktorých musí byť jasne uvedený druh tovaru a jeho výrobné číslo (len pokiaľ sa na tovare uvádza).
 18. Náklady spojené s doručením reklamovaného tovaru spoločnosť TAMEX neprepláca.
 19. Pri záznamových zariadeniach (tachografoch) je objednávateľ (vlastník, prevádzkovateľ, alebo vodič vozidla) povinný sa riadiť podľa príslušných ustanovení Zákona č.461 a 462/2007 Z.z., ktoré nadväzujú na všeobecne platnú európsku legislatívu (Nariadenia č.561/2006/ES).
 20. Celková záruka na tovar, alebo záruka na opravu a montáž sa uznáva iba v prípadoch, pokiaľ boli poskytnuté autorizovaným partnerom. Zoznam autorizovaných partnerov na tachografy VDO je na stránke spoločnosti TAMEX v časti „Kontakty“.
 21. Spoločnosť TAMEX si vyhradzuje právo neuznania reklamácie, pokiaľ zo strany odberateľa nebudú predložené doklady potvrdzujúce názov, pôvod a dátum zakúpenia tovaru, alebo poskytnutia služby.

§ 6

Záručné doby na tovar značky VDO

 1. Na tovar dodaný neautorizovaným partnerom, alebo partnerom mimo SR je záručná doba 12 mesiacov. V prípade analógových tachografov je záručná doba limitovaná 50.000 km, podľa toho čo nastane skôr. Pri uplatňovaní reklamácie objednávateľ hradí demontáž a montáž do vozidla (pokiaľ je tovar inštalovaný vo vozidle) a v prípade záznamových zariadení (tachografov) ich periodickú prehliadku (overenie).
 2. Na tovar dodaný spoločnosťou TAMEX, alebo jej autorizovaným partnerom v SR je záručná doba 24 mesiacov okrem príslušenstva, kde je záručná doba 12 mesiacov. V prípade analógových tachografov je záručná doba limitovaná 100.000 km, podľa toho čo nastane skôr okrem príslušenstva, kde je záručná doba limitovaná 50.000 km. Pri uplatňovaní reklamácie, objednávateľ počas 12 mesiacov alebo 50.000 km nehradí demontáž a montáž do vozidla (pokiaľ je tovar inštalovaný vo vozidle) a v spoločnosti TAMEX v prípade záznamových zariadení (tachografov) počas 4 mesiacov nehradí ich periodickú prehliadku (overenie). V prípade digitálnych tachografov pri uplatňovaní reklamácie sa demontáž a montáž do vozidla nehradí počas 24 mesiacov.
 3. Záručná doba na tovar dodávaný s motorovým vozidlom, alebo mechanizačným prostriedkom je stanovená osobitným predpisom výrobcu. Pokiaľ sa reklamácia uplatňuje u autorizovaného partnera a pokiaľ ide o digitálny tachograf, tak je záručná doba 24 mesiacov bez obmedzenia kilometrov (platí to len u autorizovaného partnera). Demontáž a montáž digitálneho tachografu do vozidla sa nehradí počas 24 mesiacov a periodické prehliadky (overenia) do 12 mesiacov. Záručná doba na príslušenstvo je 12 mesiacov alebo 50.000 km, podľa toho čo nastane skôr.
 4. Záručná doba na opravu vykonanú spoločnosťou TAMEX je 6 mesiacov a autorizovaným partnerom mimo SR 3 mesiace. V prípade záznamových zariadení sú tieto záručné doby limitované 30.000 km podľa toho čo nastane skôr. Záručná doba sa týka iba použitého materiálu a súvisiacej opravy. Pri uplatňovaní reklamácie v spoločnosti TAMEX a na opravu vykonanú spoločnosťou TAMEX sa do 3 mesiacov, alebo 30.000 km podľa toho čo nastane skôr neúčtuje demontáž a montáž z vozidla a pokiaľ ide o záznamové zariadenie (tachograf), tak do 4 mesiacov bez obmedzenia km ani periodická prehliadka (overenie).
 5. Záručná doba na výmenný servis (výmena poškodeného tovaru za nepoškodený) poskytnutý spoločnosťou TAMEX, alebo jej autorizovaným partnerom v SR, pokiaľ sa hradí v plnom rozsahu, tak je 12 mesiacov a pokiaľ autorizovaným partnerom mimo SR, tak je 6 mesiacov. Pri tejto zámene sa záručná doba týka tovaru ako celku bez jeho príslušenstva. V prípade analógových tachografov je táto záručná doba limitovaná 30.000 km podľa toho čo nastane skôr. V prípade digitálnych tachografov je záručná doba pri výmene 24 mesiacov bez obmedzenia km. Pri uplatňovaní reklamácie v spoločnosti TAMEX sa do 6 mesiacov, alebo 30.000 km podľa toho čo nastane skôr neúčtuje demontáž a montáž z vozidla a pokiaľ ide o záznamové zariadenie (tachograf) tak do 4 mesiacov bez obmedzenia km ani periodická prehliadka (overenie).
 6. Záručná doba na výmenný servis (výmena poškodeného tovaru za nepoškodený) poskytnutý spoločnosťou TAMEX, alebo jej autorizovaným partnerom v SR, pokiaľ sa nehradí v plnom rozsahu, keďže zahŕňa iba náklady súvisiace s poškodeným dielom, tak je 6 mesiacov. Pri tejto zámene sa záručná doba netýka tovaru ako celku a jeho príslušenstva, ale iba tej časti tovaru, ktorá bola poškodená. V prípade analógových tachografov je táto záručná doba limitovaná 30.000 km podľa toho čo nastane skôr. Pri uplatňovaní reklamácie v spoločnosti TAMEX sa do 6 mesiacov, alebo 30.000 km podľa toho čo nastane skôr neúčtuje demontáž a montáž z vozidla a pokiaľ ide o záznamové zariadenie (tachograf) tak do 4 mesiacov bez obmedzenia km ani periodická prehliadka (overenie).
 7. Pokiaľ sa počas záručnej doby vykoná akákoľvek záručná služba, tak sa termín skončenia prebiehajúcej záručnej doby nemení.
 8. Záruku na opravu, výmenu (okrem digitálneho tachografu), alebo montáž, za podmienok uvedených v tomto paragrafe, vykonanú neautorizovaným partnerom nie je možné si uplatniť v spoločnosti TAMEX, alebo u jej autorizovaného partnera.

§ 7

Záručné doby na ostatný tovar

 1. Záručná doba na ostatný tovar spoločnosti TAMEX je 12 mesiacov, pokiaľ vo faktúre, v dodacom liste, záručnom liste, alebo v osobitnej zmluve nie je uvedená záručná doba 24 mesiacov. Záručnú dobu je možné predĺžiť formou doplatku ku cene tovaru. Pri uplatňovaní reklamácie na ostatný tovar nainštalovaný vo vozidle, ktorý je zakúpený v spoločnosti TAMEX, alebo u jej zmluvného partnera v SR, sa počas 12 mesiacov neúčtuje jeho demontáž a montáž z vozidla vrátane príslušenstva. Pri uplatňovaní reklamácie na ostatný tovar nainštalovaný vo vozidle, ktorý nie je zakúpený v spoločnosti TAMEX, alebo u jej zmluvného partnera v SR, sa účtuje jeho demontáž a montáž z vozidla vrátane príslušenstva.
 2. Záručná doba na opravu vykonanú na ostatnom tovare v spoločnosti TAMEX, alebo u jej zmluvného partnera v SR je 3 mesiace. Záručná doba sa týka iba použitého materiálu. Pri uplatňovaní reklamácie na opravu, pokiaľ ju vykonala spoločnosť TAMEX, alebo jej zmluvný partner v SR, tak sa demontáž a montáž z vozidla neúčtuje. Pri uplatňovaní reklamácie na opravu, pokiaľ ju nevykonala spoločnosť TAMEX, alebo jej zmluvný partner v SR, tak sa demontáž a montáž z vozidla účtuje.
 3. Záručná doba na výmenný servis (výmena poškodeného tovaru za nepoškodený) poskytnutý v spoločnosti TAMEX, pokiaľ sa hradí v plnom rozsahu, tak je 12 mesiacov a pokiaľ iným autorizovaným servisom, tak 6 mesiacov. Záručná doba na výmenný servis (výmena poškodeného tovaru za nepoškodený) poskytnutý spoločnosťou TAMEX, pokiaľ sa nehradí v plnom rozsahu, keďže zahŕňa iba náklady súvisiace s poškodeným dielom, je 6 mesiacov.
 4. Pokiaľ sa počas záručnej doby vykoná akákoľvek záručná služba, tak sa termín skončenia prebiehajúcej záručnej doby nemení.
 5. Záruku na opravu, výmenu, alebo montáž, za podmienok uvedených v tomto paragrafe, vykonanú nezmluvným partnerom spoločnosti TAMEX nie je možné si uplatniť v spoločnosti TAMEX, alebo u jej zmluvného partnera.

§ 8

Záverečné ustanovenia

 1. Všetky odlišnosti od uvedených všeobecných obchodno-záručných podmienok spoločnosti TAMEX musia byť ním písomne odsúhlasené.
 2. Spoločnosť TAMEX si vyhradzuje právo na stanovenie platobných podmienok na ním dodávaný tovar a poskytované služby, ktoré nemusia byť v súlade s internými smernicami objednávateľa.
 3. Objednávajúci nesmie odstrániť, alebo pozmeniť akúkoľvek poznámku o autorskom práve a označení pôvodu tovaru, alebo poskytnutej služby zo žiadnych písomných materiálov, ktoré súvisia s dodaným tovarom, alebo s poskytnutou službou spoločnosti TAMEX.
 4. Objednávateľ prehlasuje, že tovar dodaný spoločnosťou TAMEX bude používať v súlade s návodom na obsluhu a s uvedenými ustanoveniami obchodno-záručných podmienok spoločnosti TAMEX.
 5. Objednávateľ prehlasuje, že počas záručnej doby tovar inštalovaný spoločnosťou TAMEX nebude svojvoľne presúvať z pôvodného miesta na iné, pokiaľ je tým viazaná záručná doba na tovar.
 6. Objednávateľ si je vedomý, že s výnimkou rozsahu výslovne povoleného týmito obchodno-záručnými podmienkami a návodom ku tovaru nesmie používať, kopírovať, alebo upravovať dodaný tovar, alebo poskytnutú službu spoločnosťou TAMEX a nesmie sám poskytovať licenciu na niektoré zo svojich práv, ktoré mu vyplývajú z týchto obchodno-záručných podmienok a z návodu k použitiu tovaru.
 7. Objednávateľ si je vedomý, že dodaný tovar, alebo poskytnutá služba spoločnosťou TAMEX môže obsahovať aj technické a interné tajomstvá, ako aj iné vlastnícke práva a informácie spoločnosti TAMEX.
 8. Objednávateľ prehlasuje, že s výnimkou rozsahu výslovne povoleného týmito obchodno-záručnými podmienkami, návodom k použitiu a autorskými zákonmi nebude spätne prekladať, ani spätne zostavovať programové, hardwarové a analytické riešenia dodaného tovaru alebo poskytnutej služby spoločnosťou TAMEX, alebo sa zaoberať inými aktivitami z dôvodu získania podkladových informácií, ktoré nie sú pri normálnom užívaní dodaného tovaru, alebo poskytnutej služby spoločnosťou TAMEX potrebné.
 9. Objednávateľ prevzatím tovaru nemá právo zásahu do jeho programového, analytického alebo technického riešenia, do jeho pozmeňovania, alebo neoprávneného kopírovania a inštalácie programov môže realizovať iba v rozsahu zakúpenej licencie. V prípade zistenia zásahu, alebo neoprávnených inštalácií programov má spoločnosť TAMEX nárok na úhradu spôsobenej škody, ako aj všetkých nákladov vrátane ušlého zisku. Spoločnosť TAMEX má nárok na úhradu spôsobenej škody, ako aj všetkých nákladov vrátane ušlého zisku, aj v prípadoch, pokiaľ programové, analytické alebo technické riešenia tovaru, ktoré nie sú verejne známe a ktoré spoločnosť TAMEX odovzdala z prevádzkových dôvodov objednávateľovi, boli ním poskytnuté tretej osobe.
 10. Spoločnosť TAMEX prehlasuje, že ním dodávaný tovar a poskytnutá služba nie je zaťažená právami tretích osôb.
 11. Spoločnosť TAMEX prehlasuje, že na ním dodaný tovar bude poskytovať služby za uvedených obchodno-záručných podmienok.
 12. Spoločnosť TAMEX nezodpovedá za neposkytnutie služby autorizovaným partnerom podľa vyššie uvedených obchodno-záručných podmienok.
 13. Spoločnosť TAMEX potvrdzuje vlastnosti tovaru, o ktorých bol objednávajúci informovaný a ktoré sú uvedené v návode ku jeho použitiu.
 14. Uvedené obchodno-záručné podmienky spoločnosti TAMEX nadobúdajú platnosť písomným prevzatím ním dodávaného tovaru, alebo poskytnutej služby odberateľom.
 15. Spoločnosť TAMEX a objednávajúci prehlasujú, že sporné otázky vyplývajúce z uvedených obchodno-záručných podmienok spoločnosti TAMEX budú riešiť predovšetkým cestou zmieru.
 16. Spoločnosť TAMEX a objednávajúci vylučujú akékoľvek úkony voči tretím osobám, ktoré by mohli poškodiť ktorúkoľvek zo zúčastnených strán.
 17. Spoločnosť TAMEX a objednávajúci prehlasujú, že uvedeným obchodno-záručným podmienkam rozumejú, prijali ich na základe svojho slobodného a dobrovoľného rozhodnutia a budú ich plniť v plnom rozsahu.
 18. V prípade objednania a následnej kúpy tovaru uvedeného v internetovom obchode spoločnosti TAMEX, odberateľ prehlasuje, že súhlasí s vyššie uvedenými obchodno-záručnými podmienkami.
 19. V prípade objednania a následnej kúpy tovaru, alebo v prípade objednania a následnej úhrady služby v spoločnosti TAMEX, odberateľ svojím podpisom uvedeným na dodacom, alebo zákazkovom liste prehlasuje, že súhlasí s vyššie uvedenými obchodno-záručnými podmienkami, ktoré sú voľne dostupné na web stránke spoločnosti TAMEX.

Súbory na stiahnutie2009 © TAMEX spol. s r.o.