logo Tamex spol. s r.o.
logo VDO, A brand from the Continental corporation
 
Prevádzka:
Stará Vajnorská 3
831 04 Bratislava


tel.: +421 (2) 44 45 49 20-22
fax: +421 (2) 44 45 49 35
e-mail:
Mapa (GPS: 17.1639 / 48.1858)
 
Partnerská zóna
Login:

Heslo:

 
Facebook Tamex

Výdaj kariet

Karty do digitálnych tachografov

vytvorené: 14. Jan 2009 10:45 , posledná zmena:29. Apr 2015 15:24
Karta vodiča do digitálneho tachografu

Európska únia (pred tým Európske spoločenstvo) a AETR štáty si prostredníctvom záznamových zariadení (tachografov) vytvorili jednotný systém, prostredníctvom ktorého zaznamenávajú pracovné aktivity vodičov (čas jazdy, prestávky / odpočinku, pohotovosti a ostatných prác), prejdenú dráhu a rýchlosť motorového vozidla za účelom kontroly dodržiavania sociálnej legislatívy podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 561/2006 (pred tým podľa nariadenia Rady (EHS) č.3820/85). Týmito legislatívnymi krokmi sa v rámci EÚ a AETR štátov docielilo zosúladenie viacerých právnych predpisov v sociálnej oblasti, ktoré sa týkajú cestnej dopravy a ktoré slúžia k harmonizácii a ku vytvoreniu rovnakých podmienok hospodárskej súťaže v oblasti dopravy za účelom zlepšenia pracovných podmienok a zabezpečenia bezpečnosti na pozemných komunikáciách.

Informácie ku výdaju tachografových kariet

Vážený zákazník. Žiadame Vás, aby ste pri podávaní žiadosti o kartu vodiča alebo podniku postupovali podľa inštrukcií uvedených na zadnej strane žiadosti (vodič / podnik). Samotné žiadosti nachádzajúce sa na našej stránke sú len vzory a nie je možné ich použiť pri podaní žiadosti. Pred podaním žiadosti o kartu vodiča alebo podniku je potrebné, aby ste si originály žiadostí vyzdvihli v jednom zo zberných miest. Takýmto zberným miestom je aj spoločnosť TAMEX. Pri preberaní originál žiadosti nezabudnite na to, že musíte obdržať aj šek s jedinečným variabilným symbolom. Z bezpečnostných dôvodov, žiadosť o kartu vodiča musí podať osobne vodič a o kartu podniku majiteľ firmy, alebo ním splnomocnený zamestnanec. Podpis na splnomocnení musí byť overený notárom. Vaše údaje v žiadosti musia byť vyplnené čitateľne (nesmi sa škrtať). V prípade karty vodiča, ku žiadosti musíte priložiť aj Vašu fotografiu, vodičský preukaz a prípadné ďalšie doklady podľa inštrukcií uvedených na zadnej strane žiadosti. Nezabudnite, že aj pri podaní žiadosti o podnikovú kartu je taktiež potrebné predložiť ďalšie doklady, viď. zadná strana žiadosti o podnikovú kartu. Bez potvrdenia o úhrade poplatku za kartu vodiča alebo podniku, ako aj bez splnenia ostatných požiadaviek nie je možné prebrať Vašu žiadosť.

Karta vodiča predná strana Karta vodiča zadná strana Podniková karta predná strana Podniková karta zadná strana

Súbory na stiahnutie


Vzor žiadosti o podnikovú kartu 0.77 MiB 26. Maj 2009
Inštrukcie ku podaniu žiadosti o podnikovú kartu 0.40 MiB 26. Maj 2009

Niekoľko ďalších informácií ku tachografovým kartám

Kapacita karty vodiča je 28 pracovných dní pri priemernom počte 93 denných udalostí. Po zaplnení kapacity karty vodiča sa najstaršie údaje postupne prepisujú s novými. Pokiaľ dôjde k prepisu týchto údajov bez ich predchádzajúceho stiahnutia, tak sa to považuje za priestupok. Vlastníkom karty môže byť iba vodič, ktorý spĺňa požiadavky stanovené k jej vydaniu. Karta vodiča je osobným vlastníctvom vodiča a k jej odobratiu môže dôjsť napr. iba v prípade neoprávnenej manipulácie s kartou. Údaje z karty vodiča sa musia sťahovať najneskôr každých 28 kalendárnych dní od ich posledného prenosu. V prípade sťahovania sa údaje z karty vodiča iba kopírujú. Na karte vodiča je záznam možný iba cez digitálny tachograf. Karta vodiča je aktívna karta, keď že sa na nej zaznamenávajú všetky aktivity vodiča. Platnosť karty vodiča je 5 rokov, pokiaľ nie je skrátená napr. dobou platnosti vodičského preukazu.

Z hľadiska prevádzkovateľa digitálnych tachografoch sa okrem karty vodiča používa aj karta podniku. Kartu podniku musí vlastniť každá spoločnosť, ktorá prevádzkuje motorové vozidlá s digitálnymi tachografmi. Podnik musí byť držiteľom min. jednej podnikovej kary. Každé zasunutie a načítanie podnikovej karty digitálnym tachografom je v tachografe zaznamenané. Na základe tejto informácie je možné zistiť, čí sa údaje z digitálneho tachografu sťahujú. Podniková karta je pasívna karta, t.j. po jej vydaní sa na nej nezaznamenávajú žiadne údaje. Platnosť karty podniku je 5 rokov.

Tachografové karty v skratke

    Karta vodiča predná strana
  1. Karta vodiča je bielej farby, identifikuje vodiča a slúži k zaznamenávaniu jeho pracovných činností, ako aj ostatných doplnkových údajov o jazde. Vydáva sa na dobu 5 rokov a na meno vodiča. Platnosť karty môže byť skrátená. Pokiaľ počas platnosti karty dôjde k jej poškodeniu alebo strate, tak sa vydáva iba duplikát karty vodiča s dátumom platnosti pôvodnej karty.

  2. Karta vodiča zadna strana
  3. Podniková karta je žltej farby, identifikuje podnik, umožňuje zaheslovať údaje zaznamenané v digitálnom tachografe voči iným podnikom a slúži ku sťahovanie údajov z digitálnych tachografov. Podnik môže byť držiteľom viacerých podnikových kariet. Karta sa vydáva na dobu 5 rokov.

Niekoľko informácií ku digitálnym tachografom

Vstupom do 21. storočia sa v Európe vytvorili všetky predpoklady na zavedenie digitálnej technológie aj do oblasti tachografov. Tým sa vytvorila cesta pre úplne novú generáciu záznamových zariadení, tzv. digitálnych tachografov, ktoré nahradili dovtedy používané analógové tachografy. Digitálny tachograf má tvar a rozmer autorádia. Okrem displeja, miesta na vkladanie tachografových kariet a ovládacích tlačítok je vybavený aj termotlačiarňou. Bez vloženej karty vodiča, okrem niektorých legislatívnych výnimiek, vodič technicky môže uskutočniť jazdu, ale ide o priestupok, keď že jeho jazda sa nezaznamenáva na jeho osobnej karte vodiča. Aj keď je digitálny tachograf vybavený s termotlačiarňou, tak tieto výtlačky neplnia ten účel, ako záznamové listy u analógových tachografov a preto tieto výtlačky nie je možné použiť ku archivácii.

Digitálny tachograf sa od analógového líši aj tým, že údaje o činnostiach a o prevádzke sa zaznamenávajú nie len na karte vodičov, ale aj v samotnom digitálnom tachografe. Karty vodičov sú v podstate záznamové listy v novom poňatí. Pri digitálnych tachografoch ide o záznam na dvoch samostatných pamäťových médiách. Na kartách vodičov sa zaznamenávajú len údaje za vodiča (za vlastníka karty) a v digitálnych tachografoch sa zaznamenávajú údaje za všetkých tých vodičov, ktorých karty boli použité v danom digitálnom tachografe. Digitálny tachograf sa od analógového celkovo líši aj spôsobom 24 hod. záznamu. V prípade tachokrúžkov sa záznamy odvíjajú od času prvého vloženia tachokrúžku do tachografu a v prípade digitálnych tachografov je 24 hod. záznam viazaný na jeden deň, ktorý začína o 00.00 hod. a končí o 24.00 hod. Pokiaľ pracovná aktivita vodiča prechádza cez polnoc, tak jej jedná časť sa nachádza v prvom dni (na výtlačku z tohto dňa) a jej druhá časť sa nachádza v druhom dni (na výtlačku z druhého dňa). Digitálny tachograf sa od doteraz používaných analógových tachografov líši aj tým, že údaje na kartách vodičov a vo svojej pamäti zaznamenáva nie v miestnom, ale v UTC čase (skratka: Universal Time Coordinated), t.j. v čase nulového pásma.

V digitálnom tachografe sa údaje zaznamenávajú v jeho veľkokapacitnej pamäti. Táto pamäť digitálneho tachografu má kapacitu 365 dní. Po zaplnení kapacity digitálneho tachografu sa najstaršie údaje postupne prepisujú s novými. Pokiaľ dôjde k prepisu týchto údajov bez ich predchádzajúceho stiahnutia, tak sa to považuje za priestupok. Údaje z digitálnych tachografov sa musia sťahovať najneskôr každé 3 mesiace od ich posledného prenosu. V prípade sťahovania sa údaje z digitálneho tachografu iba kopírujú.

Súbory na stiahnutie


Súvisiace články2009 © TAMEX spol. s r.o.